Ubezpieczenia Gospodarcze

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych obejmują spory z zakładami ubezpieczeń powstające na tle umów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie mienia obejmować może takie ryzyka ubezpieczeniowe, jak zniszczenia lub kradzieże asortymentu sklepów, hurtowni, zakładów usługowych, a także poszczególnych rzeczy ruchomych, jak np. maszyn i urządzeń zgromadzonych na placu budowy.

W wypadku każdej umowy ubezpieczenia najistotniejszym elementem określającym prawa i obowiązki stron, a także zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń są ogólne warunki umowy. To właśnie w tym dokumencie zapisane zostają zazwyczaj przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz okoliczności wyłączające taką odpowiedzialność. Najczęściej do sporów z ubezpieczycielami dochodzi właśnie z powodu rozbieżnych interpretacji ogólnych warunków ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie ziszczenia się warunków wypłaty odszkodowania. Przykładowo w ubezpieczeniu od kradzieży spór dotyczyć może spełnienia przez ubezpieczonego wymogów odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Zapisy OWU bywają czasem celowo formułowane w sposób niejednoznaczny, pozostawiając zakładowi ubezpieczeń pole do swobodnej interpretacji. Częste w praktyce jest również zaniżanie wysokości należnego odszkodowania poprzez stosowanie wyceny z zastosowaniem amortyzacji lub podobnych zabiegów mających na celu obniżenie kwoty, która powinna zostać wypłacona ubezpieczonemu.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych ponieważ jej prawnicy w swojej praktyce zawodowej uczestniczyli w przeszłości w obsłudze prawnej jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja.
Radca prawny Kraków.
ul. Piotra Trębacza 6/1
31-436 Kraków

tel: +48 697 086 684

mail: kontakt@bugaj-kancelaria.pl