Specjalizacja

Do podstawowych kierunków praktyki Kancelarii należy prawo cywilne i prawo gospodarcze (w tym prawo spółek handlowych). W ramach realizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw zajmujemy się również kwestiami administracyjno-prawnymi, w  tym reprezentowaniem Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo cywilne:

 1. Reprezentacja w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są wszelkie roszczenia o charakterze cywilnoprawnym m.in

  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, w tym na zasadzie odpowiedzialności solidarnej przeciwko inwestorom
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia z pozostałych umów (o dzieło, zlecenia, agencyjna itp.)
  • sprawy ubezpieczeniowe
  • spory wynikające z umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
  • spory o własność nieruchomości i rzeczy ruchomych
  • spory na tle ustawy o własności lokali i prawa spółdzielczego
  • sprawy o ustanowienie służebności
  • sprawy obejmujące roszczenia z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  • prawo konsumenckie
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku nieszczęśliwych wypadków lub innych przypadków naruszenia dóbr osobistych
 2. Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów nazwanych i nienazwanych
 3. Sporządzanie i opiniowanie wszelkich regulaminów (serwisów aukcyjnych, sklepów internetowych itp.)
 4. Sporządzanie pozostałych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 5. Reprezentacja w sprawach spadkowych i rodzinnych

Prawo gospodarcze:

 1. Rejestracja spółek
 2. Inwestycje budowlane
 3. Prawo spółek handlowych
 4. Prawo konkurencji
 5. Prawo własności przemysłowej
 6. Użytkowanie wieczyste (m.in. aktualizacja opłaty)
 7. Koncesje, licencje itp.
 8. Windykacja należności
 9. Prawo upadłościowe i naprawcze
 10. Postępowanie egzekucyjne
 11. Reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi , urzędami państwowymi i samorządowymi.

Prawo administracyjne

 1. Prawo budowlane (wszystkie etapy administracyjne procesu inwestycyjnego)
 2. Opłaty adiacenckie
 3. Postępowania kontrolne (PIP, PIH, UOKiK etc)
 4. Postępowania podatkowe
 5. Prawo ochrony środowiska
 6. Reprezentacja w pozostałych sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.