Prawo Gospodarcze

Od początku istnienia Kancelarii, jak również w okresie całej aktywności zawodowej jej zespołu, prawo gospodarcze było głównym przedmiotem naszych zainteresowań.

Precyzyjne zdefinioniowanie prawa gospodarczego nie jest łatwe albowiem łączy ono w sobie przepisy ulokowane w różnych ustawach. Niewątpliwie w przeważającej mierze prawo gospodarcze opiera się na prawie cywilnym, ponieważ reguluje obrót między podmiotami profesjonalnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą. Z pewnością jednak regulacje stricte cywilistyczne nie wyczerpują tematyki prawa gospodarczego.

Każdy przedsiębiorca świadczący usługi lub zajmujący się sprzedażą towarów musi spełniać dodatkowo wiele wymogów stawianych przez prawo publiczne. Wynikają one m.in. z ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o rachunkowości itp. Dziedziny te zatem również, jako łączące się z prowadzeniem firmy należą do zbioru norm prawnych określanych mianem prawa gospodarczego.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym. Podejmowane przez nas czynności pomocy prawnej służą z jednej strony reprezentowaniu interesów Klienta w relacjach z innymi przedsiębiorcami, z drugiej zaś polegają na zapewnieniu, aby prowadzona działalność gospodarcza zgodna była z wymogami stawianymi przez normy prawa publicznego.

Jako Kancelaria prawa gospodarczego i cywilnego staramy się zapewnić przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa na wszystkich płaszczyznach działalności tj. zarówno w relacjach z kontrahentami, jak i w relacjach z państwem.

W powyższym zakresie zajmujemy się również regulacjami prawnymi obejmującymi nieuczciwą konkurencję. W szczególności pomagamy w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak narzucanie opłat innych niż marża handlowa, opłat półkowych, a także zaniżaniem cen.


© Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Bugaja. Radca prawny Kraków.